Mielenterveysomaisen näkökulma näkyväksi oppilaitoksissa

Teimme sosionomiopintoihin kuuluvan kehittämistyön harjoittelun Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset FinFami ry:llä. Yhdistys toimii Pohjois-Karjalan maakunnassa ja tekee työtä mielenterveysomaisten ja -läheisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja aseman parantamiseksi. Yhdistys tarjoaa omaisneuvontaa, vertaistukiryhmiä ja muuta toimintaa psyykkisesti sairastuneiden omaisille ja läheisille. Toiminnan tavoitteena on edistää ja tukea voimavaralähtöisesti mielenterveysomaisten hyvinvointia, elämänlaatua ja arjessa selviytymistä. (Pohjois-Karjalan Mielenterveysomaiset – FinFami ry 2023.) Kehittämistyömme tarkoituksena oli laajentaa FinFami ry:n kontakteja oppilaitoksiin ja opiskelijoiden terveydenhuoltoon. Systemaattinen ja jatkuva yhteistyö eri oppilaitosten kanssa levittää tietoisuutta omaistyöstä sekä tavoittaa uusia mielenterveysomaisia, vapaaehtoisia, jäseniä ja harjoittelijoita.

Mielenterveysomaiset oppilaitoksissa

Perheenjäsenen tai muun läheisen sairastuminen on kuormittava tilanne ja aiheuttaa epätietoisuutta, huolta ja vastuunkantoa. Läheinen voi joutua huolehtimaan sairastuneen arjen toiminnoista kuten kodinhoidosta ja sosiaalisista suhteista. Mielenterveysomaisella on kolminkertainen riski sairastua masennukseen muuhun väestöön verrattuna. (Mielenterveystalo 2023.) Mielenterveysomaisia on myös oppilaitoksissa, minkä takia on tärkeää viedä oppilaitoksiin tietoa tarjolla olevasta tuesta. Huoli läheisen jaksamisesta voi kuormittaa ja vaikuttaa arkeen ja opiskelukykyyn. Kaikille oppilaitoksissa FinFami ry:n toiminta ei ole tuttua ja siksi oppilaitosyhteistyön kehittäminen on tärkeää.

Järjestötyö omaisten tukena

Järjestöt välittävät tietoa ihmisten tarpeista, tarjoavat tilaisuuksia vapaaehtoistyöhön ja vertaistukeen sekä mahdollistavat osallisuuden ja vaikuttamisen kokemuksia. Järjestöillä on myös mahdollisuus nostaa esille ajankohtaisia kysymyksiä ja reagoida niihin nopeasti kehittäen uusia toiminnan tapoja. (Kananoja ym. 2017, luku 5.) Kehittämistyössä nousi esille arvostus järjestöjen toimintaa kohtaan etenkin tilanteissa, joissa julkiset palvelut ovat ruuhkautuneet ja apua voi joutua odottamaan. Järjestöjen toiminta täydentää julkisia palveluja ja voi tarjota oikea-aikaista matalan kynnyksen tukea.

Oppilaitosyhteistyö kehittämisen kohteena

Huomioimme kehittämistyössä oppilaitosyhteistyön moninaiset kehittämisen mahdollisuudet. Kehittämistyö lähti liikkeelle huolellisesta lähtökohtien selvittämisestä, suunnittelusta ja verkostoyhteistyön mahdollisuuksien kartoittamisesta oppilaitosten kanssa. Verkostoyhteistyöllä tarkoitetaan monitoimijaista yhteistyötä, joka etenee kohti yhteistä tavoitetta. Verkostoyhteistyöllä pyritään saamaan aikaiseksi asioita, joita järjestö ei yksin toimiessaan pystyisi saavuttamaan. Verkostojen välinen kumppanuus tuo lisää arvoa kaikille toimijoille. (Vates-säätiö 2019, 14–16.)

Teimme osallistavaa tiedonkeruuta haastattelemalla yhdistyksen henkilökuntaa ja verkostojen yhteyshenkilöitä. Haastattelutilanteissa keskustelimme haastateltavan kanssa kehittämistyöstä ja sen herättämistä ajatuksista, ideoista ja mahdollisuuksista. Käytimme menetelmänä strukturoimatonta haastattelua. Se on haastattelun muoto, joka ei ole tiukasti sidottu kysymys-vastaus -muotoon, vaan muistuttaa vapaata keskustelua (Ruusuvuori & Tiittula 2005, luku 1).

Tiedottamisella tarkoitetaan yksisuuntaista tiedon jakamista, kun taas viestinnällä tarkoitetaan kaksisuuntaista ja vastavuoroista tiedon kulkua, mikä pitää sisällään myös palautteen (Yhdistystoiminta 2023). Viestintä ja tiedotus ovat tärkeä osa verkostoyhteistyötä. Viestinnän avulla organisaatio tavoittaa ihmisiä ja tulee huomatuksi. Viestinnässä on olennaista huomioida myös kohderyhmälle mieluisat viestintäkeinot ja

-alustat. (Juholin 2022, 26–60.) Pohdimme kohdennettuja ja monikanavaisia viestinnän keinoja, joiden avulla on mahdollista tavoittaa omaisia oppilaitoksista. Esille nousseita ideoita olivat tapahtumiin jalkautuminen, opintojaksoihin osallistuminen, infotilaisuuksien järjestäminen, omilla nettisivuilla oppilaitosyhteistyön huomioiminen ja systemaattinen verkostoyhteistyö oppilaitosten kanssa. Vastapainoksi virallisemmille kehittämistyön toimenpiteille halusimme tuoda yhdistyksen sanomaa esille myös tarjoamalla opiskelijoille esimerkiksi yhdistyksen logolla tai sloganilla varustettuja haalarimerkkejä ja heijastimia.

Esimerkki haalarimerkistä
Hahmotelma mahdollisesta haalarimerkistä.

Pohdinta

Huoli läheisestä ihmisestä koskettaa meistä varmasti jokaista jossain elämänvaiheessa. Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu. Oppilaitoksissa omaisia voivat olla niin opiskelijat, opettajat kuin muutkin toimijat. Verkostoyhteistyön mahdollisuuksien kartoittaminen ja kehittämistyön suunnitelman tekeminen mahdollisti FinFami ry:lle vakaan pohjan lähteä tekemään oppilaitosten kanssa systemaattista yhteistyötä, josta hyötyvät kaikki osapuolet. Tietoisuuden laajeneminen yhdistyksen toiminnasta oppilaitoksiin tuo omaisille mahdollisuuden osallistua yhdistyksen toimintaan ja saada tukea oman jaksamisen turvaamiseksi, opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa opintoihin sisältyviä harjoittelujaksoja tai tehdä lopputöitä yhdistyksen kanssa sekä myös yhdistyksen asian tärkeäksi kokeville mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistyötä merkityksellisen asian puolesta.

Lähteet

  • Juholin, E. 2022. Communicare!: ota viestinnän ilmiöt ja strategiat haltuun. Helsinki: Management Institute of Finland MIF oy. Karelia Finna. 18.10.2023.
  • Kananoja, A., Lähteinen, M., Marjamäki, P. & Aho, K. 2017. Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma. Karelia Finna. 18.10.2023.
  • Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry. 2023. FinFami – Järjestö mielenterveysomaisten asialla. https://finfami.fi/. 18.10.2023.
  • Mielenterveystalo. 2023. Läheisen oma hyvinvointi ja mielenterveys. https://www.mielenterveystalo.fi/fi/mielenterveys-ja-toimintakyky/laheisen-oma-hyvinvointi-ja-mielenterveys. 18.10.2023.
  • Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. 2005. Haastattelu: tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino.
  • Vates-säätiö sr. 2019. Verkostot ja kumppanuus – järjestöt työllisyyden edistäjinä. http://www.vates.fi/media/julkaisut_kirjat/keko_kasikirja_digitaalinen.pdf. 18.10.2023.
  • Yhdistystoiminta. 2023. Viestintä. https://www.yhdistystoimijat.fi/toiminnot/viestinta/. 18.10.2023.